Concursuri

Lista finalisti concursul Labirintul Fictiunii

TOTAL 85p Rezultate Comunicare.Ortografie.RO cls 2 - 4 ed. 2013-2014

TOTAL 85p Rezultate Comunicare.Ortografie.Ro cls. 5-8 an 2013-2014

TOTAL 85p Rezultate Fii Inteligent la matematica cls 2 - 4 ed. 2013-2014

TOTAL 85p Rezultate Fii Inteligent la matematica cls 5 - 8 ed. 2013-2014

TOTAL 85p Rezultate Micii Exploratori cls. 0-4 ed. 2013-2014

TOTAL 85P Rezultate Orthofrancais cls 5 - 12 ed. 2013-2014

TOTAL S, B, FB, Rezultate Micii Exploratori 3-4 ANI 4-5 ANI 5-6 ANI ed. 2013-2014

Concursul Fii InteligenT la matematică 2013-2014 ( elevii cl II-VIII)

Note generale

 • Concursul Fii InteligenT la matematică respectă particularităţile de vârstă şi politicile publice ale sistemului de educaţie din România. Este organizat de Asociaţia InteligenT, asociaţie care desfăşoară concursuri de peste 7 ani.

 • Organizatorul doreşte prelungirea parteneriatului cu Ministerul Educaţiei Naţionale pentru înscrierea concursurilor în calendarul ministerului, realizarea designului probei de evaluare, semnarea diplomelor pentru membrii comisiilor de evaluare şi membrii comisiilor care propun subiectele de către inspectorul general din minister conform ariei curriculare în care se regăseşte concursul.

 • Forma de evaluare este gratuită. Organizatorul pune la dispoziţia elevilor foi de concurs cu subiectele tipărite.

 • Subiectele sunt propuse de o Comisie Naţională formată din profesori, metodişti şi inspectori din 4 judeţe diferite. Numărul membrilor comsiei este de min. 6, max .12. Comisia este stabilită pe baza propunerilor pe care la face Asociaţia către inspectorii teritoriali.

 • La acest concurs, proba de evaluare vizează nivelul achiziţiilor copiilor pentru înţelegerea noţiunilor specifice matematicii.

 • Evaluarea se face în aceeaşi zi în toate judeţele participante. În cazuri speciale, organizatorul pune la dispoziţia şcolilor subiectul de rezervă.

 • Probele constau în rezolvarea unor exerciţii specifice activităţilor şcolarilor.

 • Premiile sunt date de către organizator, Ministerul Educaţiei nu este implicat financiar în aceste premii.

REGULAMENT

– Pentru Concursul Naţional „Fii inteligenT la matematică 2013-2014“ –

 1. Concursul Naţional Fii inteligenT la matematică este organizat de către Asociaţia InteligenT în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Editura Nomina. Concursul se organizează în şcoli la nivel naţional pentru elevii claselor II-VIII.

 2. Pentru pregătirea suplimentară a elevilor cu subiecte tip concurs se editează o carte cu subiecte tip concurs.

 3. Perioada de înscriere este 16 septembrie 2013 – 31 ianuarie 2014.

 4. Proba de evaluare naţională se va desfăşura în data de 7 aprilie 2014 pentru clasele II-IV, respectiv 2 aprilie 2014 pentru clasele V-VIII. În cazul în care Ministerul Educaţiei organizează vreo activitate naţională (testare pentru elevii clasei a VIII-a, proba de simulare la bacalaureat etc.) data organizării concursului se modifică şi va fi comunicată ulterior.

 5. Durata probei scrise va fi de 60 minute.

 6. În judeţele/sectoarele unde numărul de elevi înscrişi este foarte mare, Comisia judeţeană organizează un test preliminar în luna februarie 2014. Este obligatoriu ca testul să fie gratuit, iar subiectele să fie selectate din culegerea oferită ca material suport pentru concurs. Subiectele trebuie selectate din materia predată până la sfârşitul semestrului I.

 7. Afişarea rezultatelor se face la sediul şcolii unde s-a desfăşurat proba de examen.

 8. Testul pentru etapa a II-a va fi gratuit, iar subiectele vor fi selectate din materia de studiu predată până la jumătatea semestrului al II-lea.

 9. La această probă lucrările vor fi corectate de către Comisia judeţeană de evaluare. Notele vor fi trecute pe borderouri şi trimise atât către unităţile şcolare care au organizat proba, cât şi către Asociaţia InteligenT până pe 14 mai 2014.

 10. În cazul în care într-un judeţ nu se organizează Comisia Judeţeană de Evaluare, lucrările se duc către Comisia Naţională de evaluare.

 11. Comisia Judeţeană de Evaluare va fi formată din inspectorul de specialitate, metodişti, alţi profesori desemnaţi de către reprezentantul ISJ.

 12. Comisia Naţională de Examinare va fi formată din 6 persoane (inspectori, profesori, metodişti), care vor finaliza, propune şi stabili subiectele finale pentru proba a II-a de concurs.

 13. Rezultatele finale vor fi puse pe site-ul Editurii Nomina pe 9 iunie 2014.

 14. Perioada de premiere cu diplome: 16-20 iunie 2014Perioada de premiere pentru elevii care obţin tabere sau rechizite: 15 septembrie 2014.

 15. Pentru cei mai buni elevi care obţin punctaje de 90-100 se vor acorda alte premii. Aceste premii vor fi în valoare totală de 15.000 Euro. Premiile se vor da aleator în funcţie de indicii de performanţă pe care îi primeşte judeţul. De exemplu, vor fi premiaţi participanţii care obţin punctajul maxim din judeţul care a obţinut punctajul general cel mai bun. Din acest fond de premiere, organizatorul va premia un număr de 5 elevi, care provin din medii defavorizate, vor obţine un loc într-o tabără şcolară sau echivalentul a 100 de euro/ eleviar 10 de elevi, care provin din medii defavorizate, vor obţine cărţi şi rechizite în valoare de 75 euro/ elev. Selecţia acestor copii se va face de către membrii Comisiei de organizare, pe baza propunerilor comisiilor judeţene, având în vedere următoarele acte:

 1. adeverinţă cu veniturile părinţilor;

 2. documente referitoare la alte facilităţi acordate elevului în cauză (burse sociale, loc gratuit în tabară de la şcoală etc.);

 3. recomandarea învăţătorului/ institutorului clasei cu privire la calităţile elevului şi dificultăţile materiale/ mediul defavorizat din familie;

 4. actele se trimit pe adresa Asociaţia InteligenT până la data de 25 iunie 2014. Adresa este: CP70, OP5, Ghişeul 1 Piteşti sau strada Depozitelor nr. 10 Piteşti, Argeş;

 5. nominalizările elevilor se vor transmite inspectorilor de specalitate din judeţele respective. Lista cu elevii premiaţi va fi disponibilă pe site-urile:

www.edituranomina.ro

www.librarianomina.ro

Toate datele despre acest concurs, respectiv indicatorii de performanţă, pot fi folosite de către Inspectoratele Şcolare şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale în evaluarea activităţii cadrelor didactice.

Regulament concurs Micii Exploratori (concursul din ianuarie

(Conni şi lumea jocurilor şi concursul din mai -Animale din Europa)

Organizarea

Pentru a participa la concursul Micii Exploratori (varianta I sau varinata II), o grădiniţă va înscrie minimum 10 preşcolari. Înscrierea preşcolarilor şi desfăşurarea concursului se face în grădiniţa de care aparţin. Evaluarea lucrărilor se va face de către o comisie desemnată de I.S.J. prin inspectorul de specialitate. Educatoarea care nu reuşeşte să înscrie numărul minim de participanţi se poate alătura unei colege

Organizatorul pe unitate este directorul/ educatoarea, care înscrie grădi­­niţa la concursul Micii Exploratori cu minimum 15 preşcolari.

Organizatorul de judeţ este educatoarea, care face parte din comisia de organizare a concursului la nivelul judeţului/ sectorului.

Desfăşurarea concursului

 În perioada 1septembrie -21 decembrie 2013 este perioada de înscrieri pentru primul concurs, Conni şi lumea jocurilor, proba finală 20 ianuarie 2014. Pentru cel de-al doilea concurs perioada de înscriere este 1 februarie 2014 -20 aprilie 2014, proba finală 16 mai 2014 respectiv pentru concursul Animale din Europa.

În funcţie de opţiunile fiecărei unităţi şcolare, coletul cu materialele necesare pregătirii pentru concurs soseşte, fie prin poştă, fie este adus de către reprezentantul nostru direct la grădiniţă. Coletul conţine următoarele documente:

 • materialul suport (cartea);

 • foile de concurs se aduc cu 3-5 zile înaintea desfăşurării probei.

Foile de concurs Micii Exploratori reprezintă câte o fişă pentru :

 • 4-5 ani, respectiv 5-6 ani cu subiecte din cărţile suport propuse de organizator (concursul din ianuarie)

 • 3-4 ani, 4-5 ani, 5-6 ani cu subiecte din cărţile suport propuse de organizator (concursul din mai)

În ziua concursului, fişele se vor completa de către copii. În momentul începerii concursului, educatoarea va înmâna fiecărui preşcolar fişa de concurs, apoi va citi întrebările pe rând, aşteptând ca preşcolarii să încercuiască răspunsul corect pentru a trece la următoarea întrebare. Concursul durează max. 25 de minute.

Pentru încercuirea răspunsurilor de pe fişa de concurs, preşcolarul trebuie să folosească cre­ioane colorate.

După susţinerea concursului, organizatorul pe unitate (directorul/ educatoa­rea/ pă­rin­tele) sigilează lucrările pe care le trimite la Comisia Judeţenă de Evaluare desemnată de inspectorul de specialitate al judeţului.

Membrii Comisiei Judeţene de Evaluare vor corecta toate fişele de concurs şi vor trimite rezultatele pe adresa unităţilor şcolare (grădiniţe). Tabelul cu rezultatele centralizate se vor trimite şi pe adresa Concurs.AsociatiaInteligenT@gmail.com până la 15 februarie 2014, respectiv 29 mai 2014 ( pentru al doilea concurs).

Asociaţia, în baza rezultatelor primite şi centralizate, va trimite către Comisia Judeţeană de Evaluare diplome pentru:

 • cadrele didactice implicate în procesul de evaluare, diplome pe care le va semna Preşedintele Comisiei Naţionale de Evaluare (Inspectorul Şcolar General din M.E.N.), Preşedintele Comisiei Judeţene de Evaluare (inspectorul de specialitate din cadru I.S.J. sau o persoană desemnată de acesta) şi Preşedintele Asociaţiei InteligenT;

 • cadrele didactice implicate în procesul de organizare (la nivelul judeţului/ a unităţii şcolare), diplome pe care le va semna Preşedintele Comisiei Judeţene de Evaluare (inspectorul de specialitate din cadru I.S.J. sau o persoană desemnată de acesta) şi Preşedintele Asociaţiei InteligenT;

 • adeverinţe pentru supraveghetori;

 • cadrele didactice care au propus subiecte pentru concurs;

 • unităţile şcolare cu cele mai bune rezultate.

Premierea

Premiile vor consta în jocuri sau produse necesare activităţii la grădiniţă. Premiile se vor da aleator judeţelor care obţin punctaje mari. Valoarea premiilor se va stabili în intervalul 2000 – 4000 E.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefoanele: 0746.154.596, 0746.154.597, 0746.154.598 sau la adresa de e-mail Concurs.AsociatiaInteligenT@gmail.com

Prin înscrierea la concursul Micii exploratori, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

Concursul Micii Exploratori 

pentru copii de 6 ani – 10 ani

Note generale

 • Concursul Micii Exploratori este interdisciplinar, respectă particularităţile de vârstă şi caracteristicile programelor şcolare în vigoare. Este organizat de Asociaţia Inteligent, asociaţie care desfăşoară concursuri de peste 7 ani.
 • Organizatorul doreşte prelungirea parteneriatului cu Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului pentru înscrierea concursurilor în calendarul ministerului, realizarea designului probei de evaluare, semnarea diplomelor pentru membrii comisiilor de evaluare şi membrii comisiilor care propun subiectele de către inspectorul general din minister conform ariei curriculare în care se regăseşte concursul.
 • Forma de evaluare este gratuită. Organizatorul pune la dispoziţia elevilor foi de concurs cu subiectele tipărite. Subiectele sunt propuse de o Comisie Naţională formată din profesori, metodişti şi inspectori din 4 judeţe diferite. Numărul membrilor comsiei este de min. 6, max. 12. Comisia este stabilită pe baza propunerilor pe care la face Asociaţia către inspectorii generali din Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului.
 • La acest concurs, proba de evaluare vizează nivelul achiziţiilor copiilor pentru:

comunicare, noţiuni matematice, informaţii despre mediu, ecologie, abilităţi   artistice subsumate la o temă de interes general.

 • Evaluarea se face în aceeaşi zi în toate judeţele participante. În cazuri speciale, organizatorul pune la dispoziţia şcolilor subiectul de rezervă.
 • Probele constau în rezolvarea unor exerciţii specifice activităţilor şcolarilor.
 • Premiile sunt date de către organizator, Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului nu este implicat financiar în aceste premii.

REGULAMENT – Pentru Concursul Naţional „Micii Exploratori“ –

 1. Concursul Naţional Micii Exploratori este organizat de către Asociaţia InteligenT în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Editura Nomina. Concursul se organizează în şcoli la nivel naţional pentru elevii claselor pregătitoare şi I-IV.
 2. Pentru pregătirea suplimentară a elevilor cu subiecte tip concurs se editează o carte cu subiecte tip concurs.
 3. Perioada de înscriere este 16 septembrie 2013 – 31 martie 2014.
 4. Proba de evaluare naţională se va desfăşura în data de 16 mai 2014. În cazul în care Ministerul Educaţiei organizează vreo activitate naţională (testare pentru elevii clasei a VIII-a, proba de simulare la bacalaureat etc.) data organizării concursului se modifică şi va fi comunicată ulterior.
 5. Durata probei scrise va fi de 25 de minute pentru clasa pregătitoare, respectiv  60 de minute pentru clasele I-IV.
 6. În judeţele/sectoarele unde numărul de elevi înscrişi este foarte mare, Comisia judeţeană organizează un test preliminar în luna martie 2014. Este obligatoriu ca testul să fie gratuit, iar subiectele să fie selectate din culegerea oferită ca material suport pentru concurs. Subiectele trebuie selectate din materia predată până la sfârşitul semestrului I.
 7. Afişarea rezultatelor se face la sediul şcolii unde s-a desfăşurat proba de examen.
 8. Testul pentru etapa a II-a va fi gratuit, iar subiectele vor fi selectate din materia de studiu predată până jumătatea semestrului al II-lea.
 9. La această probă lucrările vor fi corectate de către Comisia judeţeană de evaluare. Notele vor fi trecute pe borderouri şi trimise atât către unităţile şcolare care au organizat proba, cât şi către Asociaţia InteligenT până pe 30 mai 2014.

10.  În cazul în care într-un judeţ nu se organizează Comisia Judeţeană de Evaluare, lucrările se duc către Comisia Naţională de evaluare.

11.  Comisia Judeţeană de Evaluare va fi formată din inspectorul de specialitate, metodişti, alţi profesori desemnaţi de către reprezentantul ISJ.

12.  Comisia Naţională de Examinare va fi formată din 6 persoane (inspectori, profesori, metodişti), care vor finaliza, propune şi stabili subiectele finale pentru proba a II-a de concurs.

13.  Rezultatele finale vor fi puse pe site-ul Editurii Nomina pe 9 iunie 2014. 

14.  Perioada de premiere cu diplome: 16-20 iunie 2014Perioada de premiere pentru elevii care obţin tabere sau rechizite: 15 septembrie 2014. 

  Pentru cei mai buni elevi care obţin punctaje de 90-100 se vor acorda alte premii. Aceste premii vor fi în valoare totală de 5.000 Euro. Premiile se vor da aleator în funcţie de indicii de performanţă pe care îi primeşte judeţul. De exemplu, vor fi premiaţi participanţii care obţin punctajul maxim din judeţul care a obţinut punctajul general cel mai bun.

 Toate datele despre acest concurs, respectiv indicatorii de performanţă, pot fi folosite de către Inspectoratele Şcolare şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale în evaluarea activităţii cadrelor didactice.

 

Concursul Orthofrançais 2013-2014 ( elevii cl V – XII)

Note generale

Concursul Orthofrançais respectă particularităţile de vârstă şi politicile publice ale sistemului de educaţie din România. Este organizat de Asociaţia Inteligent, asociaţie care desfăşoară concursuri de peste 7 ani.

 • Organizatorul doreşte prelungirea parteneriatului cu Ministerul Educaţiei Naţionale pentru înscrierea concursurilor în calendarul ministerului, realizarea designului probei de evaluare, semnarea diplomelor pentru membrii comisiilor de evaluare şi membrii comisiilor care propun subiectele de către inspectorul general din minister conform ariei curriculare în care se regăseşte concursul.
 • Forma de evaluare este gratuită. Organizatorul pune la dispoziţia elevilor foi de concurs cu subiectele tipărite. Subiectele sunt propuse de o Comisie Naţională formată din profesori, metodişti şi inspectori din 4 judeţe diferite. Numărul membrilor comsiei este de min. 6, max. 12. Comisia este stabilită pe baza propunerilor pe care la face Asociaţia către inspectorii generali din Ministerul Educaţiei Naţionale.
 • La acest concurs, proba de evaluare vizează nivelul achiziţiilor copiilor pentru înţelegerea  noţiunilor specifice limbii franceze.
 • Evaluarea se face în aceeaşi zi în toate judeţele participante. În cazuri speciale, organizatorul pune la dispoziţia şcolilor subiectul de rezervă.
 • Probele constau în rezolvarea unor exerciţii specifice activităţilor şcolarilor.
 • Premiile sunt date de către organizator, Ministerul Educaţiei nu este implicat financiar în aceste premii.

REGULAMENT  – Pentru Concursul Naţional „Orthofrancais 2013-2014“

 1. Concursul Naţional Orthofrancais este organizat de către Asociaţia InteligenT în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Editura Nomina. Concursul se organizează în şcoli la nivel naţional pentru elevii claselor V-XII.
 2. Pentru pregătirea suplimentară a elevilor cu subiecte tip concurs se editează o carte cu subiecte tip concurs.
 3. Perioada de înscriere este 16 septembrie 2013 – 28 februarie 2014.
 4. Proba de evaluare naţională se va desfăşura în data de 26 aprilie 2014. În cazul în care Ministerul Educaţiei organizează vreo activitate naţională (testare pentru elevii clasei a VIII-a, proba de simulare la bacalaureat etc.) data organizării concursului se modifică şi va fi comunicată ulterior.
 5. Durata probei scrise va fi de 60 minute.
 6. În judeţele/sectoarele unde numărul de elevi înscrişi este foarte mare, Comisia judeţeană organizează un test preliminar în luna martie 2014. Este obligatoriu ca testul să fie gratuit, iar subiectele să fie selectate din culegerea oferită ca material suport pentru concurs. Subiectele trebuie selectate din materia predată până la sfârşitul semestrului I.
 7. Afişarea rezultatelor se face la sediul şcolii unde s-a desfăşurat proba de examen.
 8. Testul pentru etapa a II-a va fi gratuit, iar subiectele vor fi selectate din materia de studiu predată până jumătatea semestrului al II-lea.
 9. La această probă lucrările vor fi corectate de către Comisia judeţeană de evaluare. Notele vor fi trecute pe borderouri şi trimise atât către unităţile şcolare care au organizat proba, cât şi către Asociaţia InteligenT până pe 14 mai 2014.

10.  În cazul în care într-un judeţ nu se organizează Comisia Judeţeană de Evaluare, lucrările se duc către Comisia Naţională de evaluare.

11.  Comisia Judeţeană de Evaluare va fi formată din inspectorul de specialitate, metodişti, alţi profesori desemnaţi de către reprezentantul ISJ.

12.  Comisia Naţională de Examinare va fi formată din 6 persoane (inspectori, profesori, metodişti), care vor finaliza, propune şi stabili subiectele finale pentru proba a II-a de concurs.

13.  Rezultatele finale vor fi puse pe site-ul Editurii Nomina pe 9 iunie 2014. 

14.  Perioada de premiere cu diplome: 16-20 iunie 2014Perioada de premiere pentru elevii care obţin tabere sau rechizite: 15 septembrie 2014. 

 1.  Pentru cei mai buni elevi care obţin punctaje de 90-100 se vor acorda alte premii. Aceste premii vor fi în valoare totală de 1.000 Euro. Premiile se vor da aleator în funcţie de indicii de performanţă pe care îi primeşte judeţul. De exemplu, vor fi premiaţi participanţii care obţin punctajul maxim din judeţul care a obţinut punctajul general cel mai bun.

Toate datele despre acest concurs, respectiv indicatorii de performanţă, pot fi folosite de către Inspectoratele Şcolare şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale în evaluarea activităţii cadrelor didactice.

 

Concursul comunicare.ortografie.ro  2013-2014  ( elevii claselor II-VIII)

Note generale

 • Concursul comunicare.ortografie.ro respectă particularităţile de vârstă şi politicile publice ale sistemului de educaţie din România. Este organizat de Asociaţia Inteligent, asociaţie care desfăşoară concursuri de peste  ani.
 • Organizatorul doreşte prelungirea parteneriatului cu Ministerul Educaţiei Naţionale pentru înscrierea concursurilor în calendarul ministerului, realizarea designului probei de evaluare, semnarea diplomelor pentru membrii comisiilor de evaluare şi membrii comisiilor care propun subiectele de către inspectorul general din minister, conform ariei curriculare în care se regăseşte concursul.
 • Forma de evaluare este gratuită. Organizatorul pune la dispoziţia elevilor foi de concurs cu subiectele tipărite. Subiectele sunt propuse de o Comisie Naţională formată din profesori, metodişti şi inspectori din 4 judeţe diferite. Numărul membrilor comsiei este de min. 6, max. 12. Comisia este stabilită pe baza propunerilor pe care la face Asociaţia către inspectorii generali din Ministerul Educaţiei Naţionale
 • La acest concurs, proba de evaluare vizează nivelul achiziţiilor copiilor pentru înţelegerea  noţiunilor specifice arie curriculare limbă şi comunicare.
 • Evaluarea se face în aceeaşi zi în toate judeţele participante. În cazuri speciale, organizatorul pune la dispoziţia şcolilor subiectul de rezervă.
 • Probele constau în rezolvarea unor exerciţii specifice activităţilor şcolarilor.
 • Premiile sunt date de către organizator, Ministerul Educaţiei nu este implicat financiar în aceste premii.

 

REGULAMENT

– Pentru Concursul Naţional „comunicare.ortografie.ro 2013-2014“ –

 1. Concursul Naţional comunicare.ortografie.ro este organizat de către Asociaţia InteligenT în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Editura Nomina. Concursul se organizează în şcoli la nivel naţional pentru elevii claselor II-VIII.
 2. Pentru pregătirea suplimentară a elevilor cu subiecte tip concurs se editează o carte cu subiecte tip concurs.
 3. Perioada de înscriere este 16 septembrie 2013 – 31 ianuarie 2014.
 4. Proba de evaluare naţională se va desfăşura 9 aprilie 2014 pentru clasele II-IV, respectiv 4 aprilie 2014 pentru clasele V-VIII. În cazul în care Ministerul Educaţiei organizează vreo activitate naţională (testare pentru elevii clasei a VIII-a, proba de simulare la bacalaureat etc.) data organizării concursului se modifică şi va fi comunicată ulterior.
 5. Durata probei scrise va fi de 60 minute.
 6. În judeţele/sectoarele unde numărul de elevi înscrişi este foarte mare, Comisia judeţeană organizează un test preliminar în luna februarie 2014. Este obligatoriu ca testul să fie gratuit, iar subiectele să fie selectate din culegerea oferită ca material suport pentru concurs. Subiectele trebuie selectate din materia predată până la sfârşitul semestrului I.
 7. Afişarea rezultatelor se face la sediul şcolii unde s-a desfăşurat proba de examen.
 8. Testul pentru etapa a II-a va fi gratuit, iar subiectele vor fi selectate din materia de studiu predată până jumătatea semestrului al II-lea.
 9. La această probă lucrările vor fi corectate de către Comisia judeţeană de evaluare. Notele vor fi trecute pe borderouri şi trimise atât către unităţile şcolare care au organizat proba, cât şi către Asociaţia InteligenT până pe 14 mai 2014.

10.  În cazul în care într-un judeţ nu se organizează Comisia Judeţeană de Evaluare, lucrările se duc către Comisia Naţională de evaluare.

11.  Comisia Judeţeană de Evaluare va fi formată din inspectorul de specialitate, metodişti, alţi profesori desemnaţi de către reprezentantul ISJ.

12.  Comisia Naţională de Examinare va fi formată din 6 persoane (inspectori, profesori, metodişti), care vor finaliza, propune şi stabili subiectele finale pentru proba a II-a de concurs.

13.  Rezultatele finale vor fi puse pe site-ul Editurii Nomina pe 9 iunie 2014. 

14.  Perioada de premiere cu diplome: 16-20 iunie 2014Perioada de premiere pentru elevii care obţin tabere sau rechizite: 15 septembrie 2014. 

15.  Pentru cei mai buni elevi care obţin punctaje de 90-100 se vor acorda alte premii. Aceste premii vor fi în valoare totală de 10.000 Euro. Premiile se vor da aleator în funcţie de indicii de performanţă pe care îi primeşte judeţul. De exemplu, vor fi premiaţi participanţii care obţin punctajul maxim din judeţul care a obţinut punctajul general cel mai bun. Din acest fond de premiere, organizatorul va premia un număr de 5 elevi, care provin din medii defavorizate, vor obţine un loc într-o tabără şcolară sau echivalentul a 100 de euro/ eleviar 10 de elevi, care provin din medii defavorizate, vor obţine cărţi şi rechizite în valoare de 75 euro/ elev. Selecţia acestor copii se va face de către membrii Comisiei de organizare, pe baza propunerilor comisiilor judeţene, având în vedere următoarele acte:

 1. adeverinţă cu veniturile părinţilor;
 2. documente referitoare la alte facilităţi acordate elevului în cauză (burse sociale, loc gratuit în tabară de la şcoală etc.);
 3. recomandarea învăţătorului/ institutorului clasei cu privire la calităţile elevului şi dificultăţile materiale/ mediul defavorizat din familie;
 4. actele se trimit pe adresa Asociaţia InteligenT până la data de 25 iunie 2014. Adresa este: CP70, OP5, Ghişeul 1 Piteşti sau strada Depozitelor nr. 10 Piteşti, Argeş;
 5. nominalizările elevilor se vor transmite inspectorilor de specalitate din judeţele respective. Lista cu elevii premiaţi va fi disponibilă pe site-urile:

www.edituranomina.ro

www.librarianomina.ro

Regulament pentru concursul de creaţie şi debut literar „Labirintul ficţiunii“

 1. Concursul se adresează copiilor claselor V-VIII, din toată ţara, şi este organizat de Asociaţia InteligenT în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Editura Nomina.

 2. Perioada de înscriere este: 1 octombrie 2013 – 1 mai 2014.

 3. Subiectul concursului: Elevul trebuie să scrie o poveste în care se regăsesc fie personaje, fie locuri care apar în povestiri din volumul propus, fie să preia schema literară a unei povestiri, din volumul propus, şi să o rescrie raportându-se la personaje din viaţa reală. Volumul propus pentru acest an şcolar este Hai – Hui in ţara poveştilor.

 4. Concursul este gratuit, însă fondul de premiere, publicarea celor mai bune povestiri şi realizarea unor lansări de carte depind de numărul de cărţi vândute către elevi.

 5. Criterii de evaluare:

Conţinut: 1. respectarea întocmai a temelor propuse; 2. folosirea unui vocabular adecvat tipului de compunere; 3. originalitatea ideilor prezentate; 4. folosirea figurilor de stil.

Redactare: 1. Respectarea convenţiilor tipului de text: unitatea compoziţiei; aşezarea corectă a textului în pagină; 2. Coerenţa textului: logica şi claritatea enunţurilor; adecvarea conţinutului la cerinţe; registrul de comunicare şi stilul adecvat conţinutului; 3. Calitatea exprimării scrise: exprimarea corectă; ortografie şi punctuaţie.

 1. Lucrările vor fi concepute cu respectarea normelor stilului beletristic şi vor fi în totalitate originale! Acestea vor fi scrise pe computer, cu Times New Roman 11, la 1,5 rânduri, caractere româneşti şi se vor printa pe coală albă de format A4. Aceste lucrări nu vor fi semnate, dar obligatoriu vor purta o parolă.

 2. Parola trebuie să fie originală, alcătuită din două cuvinte care să nu conţină nume proprii, numele şcolii sau judeţul. Lucrarea se va introduce într-un plic mare. În acelaşi plic, concurentul va introduce un plic mic cu parola, în dreptul căreia se va scrie datele de identificare: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele profesorului îndrumător şi parola. Aceasta va fi înscrisă şi pe lucrare fără alte detalii de identificare.

 3. Lucrările se vor încadra între 2-4 pagini. Lucrările care nu au diacritice nu vor fi corectate.

 4. Concursul va avea o singură etapă, respectiv etapa naţională.

 5. Pentru etapa naţională se vor primi lucrările până la data de 9 mai 2014, pe adresa concursuri.inteligent @gmail.com sau prin poştă la adresa strada Depozitelor, nr 10, Piteşti, pentru editura Nomina-Concursul Labirintul Ficţiunii sau la CP70. Oficiul Poştal 4, Piteşti, Argeş

 6. Rezultatele etapei naţionale vor fi puse pe site-ul www.edituranomina.ro după 16 iunie 2014. Perioada de premiere septembrie/ octombire 2014.

 7. Cele mai reuşite lucrări vor primi premii, după cum urmează: se vor da un premiu de excelenţă în valoare de 500 lei, 3 premii speciale a câte 300 lei.

 1. Persoană de contact: Bogdan Vîlceanu – Asociaţia InteligenT (redactie.nomina@gmail.com).

Toate datele despre acest concurs, respectiv indicatorii de performanţă, pot fi folosite de către Inspectoratele Şcolare şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale în evaluarea activităţii cadrelor didactice.

Concursul Orthofrançais 2014-2015 ( elevii cl V – XII)

Note generale

 • Concursul Orthofrançaisrespectă particularităţile de vârstă şi politicile publice ale sistemului de educaţie din România. Este organizat de Asociaţia Inteligent, asociaţie care desfăşoară concursuri de peste 7 ani.
 • Organizatorul doreşte prelungirea parteneriatului cu Ministerul Educaţiei Naţionale pentru înscrierea concursurilor în calendarul ministerului, realizarea designului probei de evaluare, semnarea diplomelor pentru membrii comisiilor de evaluare şi membrii comisiilor care propun subiectele de către inspectorul general din minister conform ariei curriculare în care se regăseşte concursul.
 • Forma de evaluare este gratuită. Organizatorul pune la dispoziţia elevilor foi de concurs cu subiectele tipărite. Subiectele sunt propuse de o Comisie Naţională formată din profesori, metodişti şi inspectori din 4 judeţe diferite. Numărul membrilor comsiei este de min. 6, max. 12. Comisia este stabilită pe baza propunerilor pe care la face Asociaţia către inspectorii generali din Ministerul Educaţiei Naţionale.
 • La acest concurs, proba de evaluare vizează nivelul achiziţiilor copiilor pentru înţelegerea  noţiunilor specifice limbii franceze.
 • Evaluarea se face în aceeaşi zi în toate judeţele participante. În cazuri speciale, organizatorul pune la dispoziţia şcolilor subiectul de rezervă.
 • Probele constau în rezolvarea unor exerciţii specifice activităţilor şcolarilor.
 • Premiile sunt date de către organizator, Ministerul Educaţiei nu este implicat financiar în aceste premii.

REGULAMENT

– Pentru Concursul Naţional „Orthofrancais 2014-2015“ –

 1. Concursul Naţional Orthofrancaiseste organizat de către Asociaţia InteligenT în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionaleşi Editura Nomina. Concursul se organizează în şcoli la nivel naţional pentru elevii claselor V-XII.
 2. Pentru pregătirea suplimentară a elevilor cu subiecte tip concurs se editează o carte cu subiecte tip concurs.
 3. Perioada de înscriere este 15 septembrie 2014 – 1 mai 2015.
 4. Proba de evaluare naţională se va desfăşura în data de 8 mai 2015. În cazul în care Ministerul Educaţiei organizează vreo activitate naţională (testare pentru elevii clasei a VIII-a, proba de simulare la bacalaureat etc.) data organizării concursului se modifică şi va fi comunicată ulterior.
 5. Durata probei scrise va fi de 60 minute.
 6. În judeţele/sectoarele unde numărul de elevi înscrişi este foarte mare, Comisia judeţeană organizează un test preliminar în luna martie 2015. Este obligatoriu ca testul să fie gratuit, iar subiectele să fie selectate din culegerea oferită ca material suport pentru concurs. Subiectele trebuie selectate din materia predată până la sfârşitul semestrului I.
 7. Afişarea rezultatelor se face la sediul şcolii unde s-a desfăşurat proba de examen.
 8. Testul pentru etapa a II-a va fi gratuit, iar subiectele vor fi selectate din materia de studiu predată până jumătatea semestrului al II-lea.
 9. La această probă lucrările vor fi corectate de către Comisia judeţeană de evaluare. Notele vor fi trecute pe borderouri şi trimise atât către unităţile şcolare care au organizat proba, cât şi către Asociaţia InteligenT până pe 22 mai 2015.
 10. În cazul în care într-un judeţ nu se organizează Comisia Judeţeană de Evaluare, lucrările se duc către Comisia Naţională de evaluare.
 11. Comisia Judeţeană de Evaluare va fi formată din inspectorul de specialitate, metodişti, alţi profesori desemnaţi de către reprezentantul ISJ.
 12.  Comisia Naţională de Examinare va fi formată din 6 persoane (inspectori, profesori, metodişti), care vor finaliza, propune şi stabili subiectele finale pentru proba a II-a de concurs.
 13. Rezultatele finale vor fi puse pe site-ul Editurii Nomina pe 8 iunie 2015.
 14. Perioada de premiere cu diplome: 16-20 iunie 2015Perioada de premiere pentru elevii care obţin tabere sau rechizite: 15 septembrie 2015.
 1.  Pentru cei mai buni elevi care obţin punctaje de 90-100 se vor acorda alte premii. Aceste premii vor fi în valoare totală de 1.000 Euro. Premiile se vor da aleator în funcţie de indicii de performanţă pe care îi primeşte judeţul. De exemplu, vor fi premiaţi participanţii care obţin punctajul maxim din judeţul care a obţinut punctajul general cel mai bun.

Toate datele despre acest concurs, respectiv indicatorii de performanţă, pot fi folosite de către Inspectoratele Şcolare şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale în evaluarea activităţii cadrelor didactice.

Concursul Micii Exploratori

pentru copii de 3-4 ani, 4 – 5 ani, 5 – 6 ani

Note generale

 • Concursul Micii Exploratori este interdisciplinar, respectă particularităţile de vârstă şi caracteristicile programelor şcolare în vigoare. Este organizat de Asociaţia InteligenT, asociaţie care desfăşoară concursuri de peste 7 ani.
 • Organizatorul a încheiat parteneriate cu Ministerul Educaţiei Naţionale pentru formularea subiectelor şi baremelor probelor de evaluare.
 • Forma de evaluare este gratuită. Organizatorul pune la dispoziţia elevilor foi de concurs cu subiectele tipărite. Subiectele sunt propuse de o Comisie Naţională de Evaluare formată din patru inspectori din teritoriu, comisie prezidată de inspectorul general din cadrul M.E.N.
 • La acest concurs, proba de evaluare vizează nivelul achiziţiilor copiilor pentru:

I.      comunicare,

II.      noţiuni matematice,

III.      informaţii despre mediu,

IV.      abilităţi artistice subsumate la o temă de interes general.

 • Pentru pregătirea elevilor cu subiecte tip concurs se oferă spre vânzare un material suport. Pentru anul şcolar 2014-2015 tema propusă:

v  Descoperă lumea poveştilor ( etapa finală 27 februarie 2015)

v  În grădina cu legume (etapa finală 7 mai 2015).

 • Evaluarea se face în aceeaşi zi în toate judeţele participante. În cazuri speciale, organizatorul pune la dispoziţia şcolilor subiectul de rezervă.
 • Probele constau în rezolvarea unor exerciţii specifice activităţilor preşcolarilor. Notarea se va face printr-un sistem de trei litere A, B, C  unde:

A reprezintă excelent (1-2 greşeli), B mediu (3-4 greşeli), iar C slab (peste 5 greşeli).

 • Premiile sunt date de către organizator, Ministerul Educaţiei Naţionale nu este implicat financiar în aceste premii. 

Regulament concurs Micii Exploratori (concursul din februarie – Descoperă lumea poveştilor şi concursul din mai –În grădina cu legume)

Organizarea

Pentru a participa la concursul Micii Exploratori (varianta I sau varinata II), o grădiniţă va înscrie minimum 10 preşcolari. Înscrierea preşcolarilor şi desfăşurarea concursului se face în grădiniţa de care aparţin. Evaluarea lucrărilor se va face de către o comisie desemnată de I.S.J. prin inspectorul de specialitate. Educatoarea care nu reuşeşte să înscrie numărul minim de participanţi se poate alătura unei colege

Organizatorul pe unitate este directorul/ educatoarea, care înscrie grădi­­niţa la concursul Micii Exploratori cu minimum 15 preşcolari.

Organizatorul de judeţ este educatoarea, care face parte din comisia de organizare a concursului la nivelul judeţului/ sectorului.

Desfăşurarea concursului

În perioada 15 septembrie 2014 – 20 februarie 2015 este perioada de înscrieri pentru primul concurs, Descoperă lumea poveştilor, proba finală 27 februarie 2015. Pentru cel de-al doilea concurs perioada de înscriere este 1 martie 2015 – 1 mai 2015proba finală 7 mai 2015 respectiv pentru concursul În grădina cu legume.

În funcţie de opţiunile fiecărei unităţi şcolare, coletul cu materialele necesare pregătirii pentru concurs soseşte, fie prin poştă, fie este adus de către reprezentantul nostru direct la grădiniţă sau la Centrul Judeţean de Organizare şi Evaluare a Concursurilor (acolo unde există Protocol semnat cu I.S.J.-ul ). Coletul conţine următoarele documente:

 • materialul suport (cartea);
 • foile de concurs se aduc cu 3-5 zile înaintea desfăşurării probei.

Foile de concurs Micii Exploratori reprezintă câte  o fişă pentru :

 • 4-5 ani, respectiv 5-6 ani cu subiecte din cărţile suport propuse de organizator (concursul din februarie)
 • 3-4 ani, 4-5 ani, 5-6 ani cu subiecte din cărţile suport propuse de organizator (concursul din mai)

În ziua concursului, fişele se vor completa  de către copii. În momentul începerii concursului, educatoarea va înmâna fiecărui preşcolar fişa de concurs, apoi va citi întrebările pe rând, aşteptând ca preşcolarii să încercuiască răspunsul corect pentru a trece la următoarea întrebare. Concursul durează  max. 25 de minute.

Pentru încercuirea răspunsurilor de pe fişa de concurs, preşcolarul trebuie să folosească cre­ioane colorate.

După susţinerea concursului, organizatorul pe unitate (directorul/ educatoa­rea/ pă­rin­tele) sigilează lucrările pe care le trimite la Comisia Judeţenă de Evaluare desemnată de inspectorul de specialitate al judeţului.

Membrii Comisiei Judeţene de Evaluare vor corecta toate fişele de concurs şi vor trimite rezultatele pe adresa unităţilor şcolare (grădiniţe). Tabelul cu rezultatele centralizate se vor  trimite şi pe adresa concursuri.inteligent@gmail.com până la 15 martie 2015, respectiv 24 mai 2015 ( pentru al doilea concurs).

Asociaţia, în baza rezultatelor primite şi centralizate, va trimite către Comisia Judeţeană de Evaluare diplome pentru:

 • cadrele didactice implicate în procesul de evaluare, diplome pe care le va semna Preşedintele Comisiei Naţionale de Evaluare (Inspectorul Şcolar General din M.E.N.), Preşedintele Comisiei Judeţene de Evaluare (inspectorul de specialitate din cadru I.S.J. sau o persoană desemnată de acesta) şi Preşedintele Asociaţiei InteligenT;
 • cadrele didactice implicate în procesul de organizare (la nivelul judeţului/ a unităţii şcolare), diplome pe care le va semna Preşedintele Comisiei Judeţene de Evaluare (inspectorul de specialitate din cadru I.S.J. sau o persoană desemnată de acesta) şi Preşedintele Asociaţiei InteligenT;
 • adeverinţe pentru supraveghetori;
 • cadrele didactice care au propus subiecte pentru concurs;
 • unităţile şcolare cu cele mai bune rezultate.

Premierea

Premiile vor consta în jocuri sau produse necesare activităţii la grădiniţă. Premiile se vor da aleator judeţelor care obţin punctaje mari. Valoarea premiilor se va stabili în intervalul 2000 – 4000 E

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefoanele: 0746.154.596, 0746.154.597, 0746.154.598 sau la adresa de e-mail concursuri.inteligent@gmail.com.

<